دسته ها

اینترنت گردی
مطالب برگزیده

قرارداد کار کره جنوبی بازدهی 3 نوامبر 2022

(%) جلسه(%) جایگزینی (BP)

سل 1 ساله 3.
901 3.
863 + 3.
8

سل 2 ساله 4.
213 4.
167 + 4.
6

TB 3 ساله 4.
158 4.
095 + 6.
3

سل 10 ساله 4.
197 4.
143 + 5.
4

MSB 2 ساله 4.
257 4.
180 + 7.
7

CB 3 ساله (AA-) 5.
616 5.
533 + 8.
3

CD 91 روزه 3.
970 3.
970 0.
0

(END)