دسته ها

اینترنت گردی
مطالب برگزیده

رشد مالی کره جنوبی در سپتامبر.

سجونگ، 17 نوامبر (یونهاپ) - 17.
1 تریلیون وون مالی کره (12.
8 میلیارد دلار آمریکا) در ماه های 2022، یک ceteris paribus شبانی را در بحبوحه همه گیری مقایسه کرد.
آشنایی روز پنجشنبه نشان داد.

مالی مدیریت شده تراز، مالی منطقی تر مدت سخت تری، 91.
8 تریلیون وون در دوره ژانویه-سپتامبر، بزرگتر 74.
7 تریلیون وون قبل از آن، طبق گزارش وزارتخانه تطبیق داده شده است.

این کشور به 317.
6 تریلیون وون، 43.
1 تریلیون رسید.
قبل از آن، بریچ مالیات‌ها و مالیات‌های کنفدراسیونی را به دست آورد.

با صرفه‌جویی در ماه‌های به دست آمده، 536 تریلیون وون، 64 تریلیون وون قبل از آن، بازرگانان و گروه‌های آسیب دیده از همه‌گیری هزینه کردند.

< p>

[email protected]
co.
kr
(END)